Preses relīze par projekta "Kopā stipri!" noslēgumu

Noslēdzies projekts "Kopā stipri!" , kura realizēšanas laiks bija no 2020.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.aprīlim. Projekta mērķis bija stiprināt jauniešu līdzdalību un veicināt mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošanu, nodrošinot demokrātijas kultūras pēctecību. Projekts ir veiksmīgi sasniedzis izvirzītos mērķus un veicinājis finansētāja mērķu sasniegšanu, stiprinot pilsonisko sabiedrību, demokrātijas kultūru un mazaizsargāto grupu spējas Latvijā.

 

Projekta īstenošanas rezultāti

 

Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana.

Projekta laikā jaunieši no dažādām Latvijas vietām (DA Liepājas DA 5 v-sk.; House of Hope/Karosta Kids (Liepāja); Naujenes pamatskolas (Latgale); Lāču pamatskolas (Latgale); Sventes vidusskolas (Latgale);   Ilūkstes bērnu un jauniešu centra; Audžuģimeņu atbalsta centriem: “Terēze” (Tukums) un “Daugavpils”; Daugavpils pilsētas skolām) aktīvi iesaistījās pasākumu organizēšanā un vadīšanā, tādējādi attīstot savas pilsoniskās prasmes. Strukturētā vide un praktiskās apmācības veicināja jauniešu kritiskās domāšanas, konfliktu risināšanas un konstruktīva dialoga prasmes.

 

Mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana.

Projekts īpaši fokusējās uz mazaizsargāto jauniešu grupām, sniedzot tām izglītību un prasmes veiksmīgai integrācijai sabiedrībā. Jaunieši no mazākumtautībām, trūcīgām ģimenēm, ar uzvedības problēmām un tie, kas atrodas konfliktā ar likumu, ieguva nepieciešamo atbalstu un resursus savu tiesību aizstāvēšanai un aktīvai līdzdalībai demokrātiskajos procesos.

 

Demokrātijas kultūras stiprināšana.

Projekts veicināja jauniešu izpratni par demokrātijas vērtībām un to nozīmi, attīstot viņu spēju kritiski un analītiski izvērtēt informāciju, kā arī veidot cieņpilnas un argumentētas diskusijas. Šī pieredze veicināja veselīga demokrātiska dialoga veidošanu, kas ir būtisks stabilas un ilgtspējīgas demokrātijas priekšnosacījums.

 

Pēctecība un ilgtspējīga ietekme.

Projekta laikā iegūtās prasmes jaunieši spēs nodot saviem vienaudžiem un jaunākajām paaudzēm, nodrošinot ilgtspējīgu zināšanu un prasmju pārnesi. Projekta rezultātā izveidotā organizatoriskā platforma (katrā skolā, kopienā ir vieta un jaunieši, kuri apguvuši minētās prasmes) turpinās darboties arī pēc projekta beigām, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu jauniešu līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai.

 

Ietekme uz starpkultūru integrācijas procesiem

Projekts veicināja starpkultūru integrāciju, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas neformālajā izglītībā un veicinot mazākumtautību jauniešu līdzdalību. Jaunieši no krievu, baltkrievu un ukraiņu kopienām kopā ar latviešu jauniešiem aktīvi iesaistījās aktivitātēs, nostiprinot arī latviešu valodu un piedaloties kopīgās iniciatīvās. Šī pieredze radīja drošu vidi un veicināja savstarpēju sapratni starp dažādu kultūru pārstāvjiem.

 

Komunikācijas plāna izpilde

Projekta laikā tika veikti plaši informācijas izplatīšanas pasākumi, izmantojot biedrības mājaslapu, sociālos tīklus un citas platformas. Kopumā tika veikti 256 ieraksti, informējot sabiedrību par projekta aktivitātēm un sasniegumiem. Informācija tika izplatīta arī pašvaldībām, skolām un citām NVO, nodrošinot plašu projekta atpazīstamību un iesaisti.

 

Noslēdzoties projektam "Kopā stipri!",
mēs esam lepni par sasniegtajiem rezultātiem un ceram,
ka jaunieši turpinās attīstīt iegūtās prasmes
un veicināt demokrātijas vērtību izpratni savās kopienās.

 

Par Aktīvo Iedzīvotāju Fondu:

Aktīvo Iedzīvotāju Fonds ir daļa no EEZ/Norvēģijas grantiem, kas atbalsta iniciatīvas, veicinot aktīvu pilsonību, sociālo iekļaušanu un neaizsargāto grupu spēju vairošanu visā Eiropā.

 

 

 

 

 

Aktivitātē "Es un iniciatīva" - atvērtos publiskos pasākumos jauniešiem ar diskusijām par demokrātiju, sabiedrības iespējām un piedalīšanos, tika izglītotas 203 persona,   t.sk.196 jaunieši. 

 

Aktivitātē "Manas prasmes - mana kompetence"- izglītojošos semināros tika apmācīti 85 jaunieši.

 

"Demokrātijas nedēļa" - publiski pasākumi (attālinātā formātā), kuros jauieši klausījās un uzdeva jautājumus par demokrātiju, iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs, atbildību un kritisko domāšanu, plāniem, motivāciju, iniciatīvām dažādiem Latvijas cilvēkiem – sākot no pašvaldību varas pārstāvjiem un pilsoniski aktīviem cilvēkiem, noslēdzot ar Eiropas līmeņa politikas veidotājiem. 

 

"Es protu un dodu" – notika piecas atklātas diskusijas, kuras sāk vadīt jau paši jaunieši, sasniedzot katru no jauniešu komandām (kas projekta laikā izveidojās un bāzējās piecās vietās): 1.Liepājas draudzīgā aicinājuma 5 v-sk. (divas iniciatīvas)- Kurzeme; 2.Naujene, pamatskolā (viena iniciatīva)-Latgale; 3. Ilūkstē, Ilūkstes jauniešu centrā (divas iniciatīvas no Dvietes komandas)- Latgale 4. Svente (viena iniciatīva) - Latgale 5. Lāči, pamatskola (viena iniciatīva)-  Latgale.

 

 

"Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātās apmācībās pēctecības nodrošināšanai praktiski un teorētiski  (pašu praksē pārbaudītas) zināšanas ieguva  mazaizsargāto jauniešu grupa Kurzemē un Latgalē (102 jaunieši), kuru pilsoniskās līdzdalības prasmes tiks attīstītas. 

 

"Es drīkstu teikt!"- attālināta diskusiju platforma.

 

 

 

Vairāk par projektu un tā notikumiem ŠEIT

 

Projektu “Kopā stipri!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 87460,44 eiro. Projekta mērķis ir Jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.  

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas”.