Tālākizglītības centrs “Dialoga māksla”

(Izglītības iestādes reģ.Nr.4380802206, IKVD)

Daugavpilī

Organizē:

Mediācijas apmācību kursu 100 akadēmisko stundu apmērā: 2018.gadā: 7.,8.aprīlī; 28.,29.aprīlī; 26.27.maijā

 

Ir iespējams apgūt 40 akadēmisko stundu apjomu:

2018.gadā: 7.,8.aprīlī; 28.,29.aprīlī;

 

Dalības maksa: 100 ak.stundas -  EUR 556

                           40 ak.stundas -  EUR 238

Informācija: 26160403 (Lolita Strode), 29221053 ( Viktorija Portere)

Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 2018.gada 29.martam (ieskaitot).

 

Šis kurss ir  paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem un kārtot sertificēta mediatora pārbaudījumus, nostiprināt esošas zināšanas, kā arī  vēlas apgūt dialoga un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē.

Kursa struktūra: kurss tiek veidots kā četru moduļu intensīva apmācība. Trīs moduļos (katrs pa divām dienām) apmācību dalībnieki apgūs mediatora darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktizēs mazās grupās, īpaši uzsverot praktisko mediatora prasmju apguvi. Ceturtais modulis ietvers katra apmācību dalībnieka individuālu praktizēšanos saņemtā uzdevuma apjomā un rakstisku pārbaudījumu, kurš sastāvēs no vairākiem atsevišķiem uzdevumie. Atbildes būs  jāiesniedz 5 dienu laikā pēc kursa pabeigšanas, lai nokārtotu pārbaudījumu un saņemtu apliecību par mediācijas kursa apguvi.

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie vingrinājumi mazās grupās, mediācijas lomu spēles, mācību filmas, grupas diskusijas, refleksija, teorētiskais kopsavilkums par apgūto.

Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir 2 pasniedzēji /6-12 dalībnieki.

Sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegtsTālākizglītības centra “Dialoga māksla” ( biedrība Apvienība I.K.P.”) kursa serifikāts. Lai iegūtu kursa beigšanas sertifikātu, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums un sekmīga rakstiskā pārbaudījuma nokārtošana.

Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.

Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs sekojošo:

 • Mediācijas pamatprincipi, jēdzieni. Mediācijas pirmsākumi.
 • Domstarpību risināšanas veidi
 • Mediācijas fāzes , procesa posmi. Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošana. Komediācija.
 • Dialogs un saskarsme. Sarunu vešana un jautājumu tehnikas.
 • Mediantu  vajadzības un intereses. Atšķirību ieraudzīšana.
 • Advokātu, konsultantu loma, atbalsta personu loma mediācijas procesā.
 • Mediatora ētikas Kodekss.
 • Mediācijas priekšrocības konfliktu risināšnā.
 • Mediatora loma, īpašības , pienākumi, atbildība procesa vadīšanā. Lomu spēles, prasmju nostiprināšana.
 • Moderācija, kā mediācijas instruments.
 • Mediācija un jurisdikcija.
 • Konflikta teorija. Atšķirības konfliktu apstrādes metodikā.
 • Komercmediācija. Tās īpatnības.
 • Personīgais mediatora stils un prakses organizācija.
 • Mediatoru sertifikācijas prasības Latvijā.
 • Mediatora efektivitāte  - pašpieredze, sevis izziņa un apzināšanās.
 • Atšķirības mediācijas vadīšanas veidos.
 • Emocijas mediācija. Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde un analīze.
 • Komunikācijas teorijas, sistēmteorija.
 • Bērnu tiesību aizsardzība.
 • Mediatora tālākizglītība.
 • Mediācija Latvijā. Valsts atbalsta programmas.
 • Pārrobežu un starpkultūru mediācija