BEA apmācību/atbalsta programma uzlabo vecāku zināšanas par bērnu attīstību un audzināšanas principiem, kas ir svarīgi bērna attīstībai tā pirmajos dzīves gados. Programma palīdz vecākiem attīstīt emociju pašregulāciju un uzlabo vecāku un bērnu mijiedarbību kā arī palīdz vecākiem (vai aizbildņiem) veidot drošu piesaisti ar bērnu.

Darbs grupās, iekšgrupas supervizēšana, palīdz vecākiem atbalstīt vienam otru un "izvilkt" viņus no nošķirtības.

 Nodarbību tēmas:

 •         Bērna attīstība un temperaments
 •         Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
 •         Kā veicināt drošu piesaisti
 •         Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
 •         Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
 •         Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
 •         Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
 •         Kā veicināt emociju pašregulāciju
 •         Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
 •         Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.

 

Lai palīdzētu vecākiem veidot izpratni par pusaudžiem, viņu vajadzībām, viedokļiem, pozīcijām, izpratni par šajā vecumposmā nozīmīgo, aicinām uz 10 nodarbību apmācību programmu/atbalsta grupu pusaudžu vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP).

Bieži pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši, jo nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu vecuma bērniem. Strādājot slēgtā grupa, ievērojot konfidencialitātes un brīvprātības principus, tiek sniegts atbalts un “skats no malas” ikvienam grupas dalībniekam.

 Nodarbību tēmas:

 •         Ievads CAP programmā
 •         Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība
 •         Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija
 •         Veselīgs dzīvesveids
 •         Pusaudžu seksualitāte
 •         Pusaudžu sociālās prasmes
 •         Emociju pašregulācija
 •         Disciplinēšana
 •         Dzīves prasmes
 •         Rūpes par sevi

 

Audžuģimeņu atbalsta grupas. Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Ja bērnam nav bioloģiskās ģimenes, tad ģimenisko vidi nodrošina aizbildņi un audžuģimenes. Veicot šo svarīgo pienākumu – bērna augšanas ģimenē nodrošināšanu, audžuvecāki saskaras ar virkni problēmām:  nepietiekams emocionālais un psiholoģisku; iepriekš racionāli nav izvērtēti iespējamie riski, ar kuriem nāksies saskarties pusaudžu vecumā; aizspriedumi, stereotipiski viedokļi par ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem; audžuģimeņu zemais sociālais prestižs sabiedrībā un daudz citu šķēršļu.

Atbalsta grupās izglītosimies un reflektēsim par tādām tēmām, un ne tikai, kā:

·       Droša piesaiste; temperaments

·       Komunikācija un emocijas, vecumposmu likumsakarības

·       Atstumtība un diskriminācija

·       Vajadzību hierarhijas un problēmsituāciju risināšana

·       Tiesības un pienākumi ģimenē, skolā, sabiedrībā.

 

Kā pamats tiek izmantots Labas dzīves modelis (Ward, Syvensen,2009) ar “Zvaigznītes” metodi , kas ir balstīts cieņpilnu attiecību un ētisko vērtību pamatprincipos.

Izglītojošā programma skolotājiem un izglītības darbiniekiem Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē”. Nodarbību teorētiskās un praktiskās tēmas:

·       Sociāli emocionālās kompetences (  - Emocionālā inteliģence - paš-izziņa, paš-izaugsme, empātija, attiecību prasmes; Atbildīga lēmumu pieņemšana, loģika, kritiskā domāšana) ;

·       Dažādības vadība, pieņemšana, atbalstīšana;

·       Konfliktoloģija, komunikācijas prasmes ;

·       Krīzes erozija, krīzes intervence;

Izglītojoša programma bērnu un jauniešu vecākiem un aizbildņiem  “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” . Nodarbību teorētiskās un praktiskās tēmas:

·       Bērnu un jauniešu attīstība (fakti, termini, fiziskā attīstība, emocionālā attīstība, sociālā attīstība); 

·       Komunikācija (saskarsme, konflikti, empātija, emocijas, pašnāvības, garīgā veselība …); Krīzes erozija, krīzes intervence, pašintervence;

·       Disciplīna, izaugsme;

·       Praktiskie darbi un uzdevumi, ko pielietot audzināšanā;

·       Praktiskie darbi un mājasdarbi vecāku uz aizbildņu pašizziņas, spēju un kompetences paaugstināšanai.

Ikvienam interesentam: iekšējo resursu, viengabalainības un konsekvences aktivizēšana. Nodarbību teorētiskās un praktiskās tēmas:

·       Sociāli emocionālās kompetences ( - Emocionālā inteliģence, - paš-izziņa, paš-izaugsme, empātija, attiecību prasmes) ;    

·       Atbildīga lēmumu pieņemšana, loģika, kritiskā domāšana;

·       Dažādības vadība, pieņemšana, atbalstīšana;

·       Konfliktoloģija, komunikācijas prasmes;

·       Stresa vadība