Pieaugušo neformālās  izglītības programma

 

     Šis kurss ir paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem un kārtot sertificēta mediatora pārbaudījumus, nostiprināt esošas zināšanas, kā arī  vēlas apgūt dialoga un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. Kurss ir sadalīts divās apakšprogrammās Apakšprogramma 1.1. “Mediatoru apmācība” 135 akadēmisko stundu apjomā un Apakšprogramma 1.2. “Apzinātas personības veidošana” 105 akadēmisko stundu apjomā.

 

      Mācību metodes: Lekcijas, lomu spēles, prāta vētras, konflikta situāciju risināšana, eseju rakstīšana par uzdoto tēmu, juridiska rakstura dokumentu sastādīšana. Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek izglītojamo emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana.

 

     Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir 2 pasniedzēji /6-12 dalībnieki.

 

     Sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts Tālākizglītības centra “Dialoga māksla” (biedrība “Mediācijas telpa”) kursa sertifikāts. Lai iegūtu kursa beigšanas sertifikātu, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums un sekmīga rakstiskā pārbaudījuma nokārtošana.

Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.

 

 

Apakšprogramma 1.1.

“Mediatoru apmācība”

135 akadēmiskas stundas

Dalības maksa: EUR 750

*Apmeklējot vienu no kursiem, otra kursa apmeklējumam atlaide 15%

Informācija: 26160403 (Lolita Terēze Nicmane)

 

Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs:

 

Mediācijas procesa teorētiskie pamati

·      Domstarpību risināšanas veidi

·      Konflikta un komunikācijas teorijas

·      Pārrunu teorijas

·      Sistēmteorija

·      Emociju psiholoģija

·      Taisnīgums mediācijas procesā

·      Juridiskie aspekti mediācijā (normatīvais ietvars, mediācijas klauzula, līgumi mediācijā, mediatora sazināšanās ar tiesu u.c.)

·      Mediatoru sertifikācijas prasības

·      Pārrobežu mediācija. Starpkultūru mediācija

·      Ētika

·      Bērnu tiesības un pienākumi.

·      Vecāku tiesības un pienākumi.

·      Aizgādnība un aizbildniecība.

·      Bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.

·      Reglamentējošie normatīvie akti.

 

Konflikta analīzes/apstrādes veidi (metodes/paņēmieni). Ģimenes konflikti.

·      Atšķirības konflikta apstrādes metodikā

·      Mediācijas procesa fāzes. Kopējo un atsevišķo sesiju izmantošana

·      Mediācijas principi

·      Komediācija

·      Mediantu loma. Mediācija kā mācību process

·      Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā

·      Atšķirīgie mediācijas veidi

·      Atšķirīgie mediācijas vadīšanas stili

·      Mediācijas menedžments

·      Komercmediācija

·      Stereotipi un pieņēmumi mediācijā.

·      Vīrieša un sievietes kopīgais un atķirīgais.

·      Partneru tiesības un pienākumi.

·      Ģimenes mērķis.

·      Koptelpas veidošana.

 

Metodes un paņēmieni mediācijā

·      Moderācija

·      Sarunas vešana

·      Jautājumu tehnikas

·      Kreativitātes tehnikas

·      Gadījuma analīzei piemērotie instrumenti

·      Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde /analīze

·      Lomu spēles, praktiski vingrinājumi

 

Mediatora personības pilnveide

·      Mediatora loma, īpašības, pienākumi un atbildība

·      Pašpieredze, sevis izziņa

·      Refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās

·      Metakomunikācija

·      Intervīzija un supervīzija

·      Personīgais mediācijas stils, ar to saistītie priekšnoteikumi

·      Dzimuma loma un ietekme uz komunikācijas procesu

 

 

PIETEIKŠANĀS ANKETA


 

 

Apakšprogramma 1.2.

“Apzinātas personības veidošana”

105 akadēmiskas stundas

Dalības maksa: EUR 600

*Apmeklējot vienu no kursiem, otra kursa apmeklējumam atlaide 15%

Informācija: 26160403 (Lolita Terēze Nicmane)

(Apakšprogrammas apmācību norises laiki tiks paziņoti vēlāk)

 

Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs:

 

Dialoga  pamati

·      Klausīties, lai dzirdētu.

·      Kas traucē sadzirdēt.

·      Kā iemācīties sadzirdēt citu.

·      Kā rīkoties, lai esam sadzirdēti.

 

Ģimene. Ģimenes konflikti.

·      Vīrieša un sievietes kopīgais un atšķirīgais.

·      Partneru tiesības un pienākumi.

·      Ģimenes mērķis.

·      Koptelpas veidošana.

·      Lomu spēles, praktiski vingrinājumi

 

Apzināta personība. Tās pilnveidošana.

·      Sapratnes spēks un apzinātība.

·      Individualitāte un sevis veidošana.

·      Ķermenis, saprāts un dvēsele – to funkcionēšana.

·      Aizraujošais radošais.

·      Kā būt apmierinātam ar sevi un cienīt citus.

·      Taisnība, patiesība, godīgums un atbildība.

·      Pacietība.

·      Līdzības un atšķirības.

·      Ētiskā ekonomika.

·      Zinātne un garīgums.

·      Par partneru attiecību likumsakarību izpratni, kā tās veidojas, kādai jābūt kārtībai tajās.

·      Kas mums ir jāiemācās?

·      Kādi esam vai tikai domājam, ka esam?

·      Kādas ir mūsu iespējas sevi pilnveidot?

·      Kā motivācija mums palīdz?

·      Kāpēc mums jāattīstās?

·      Kā mainās mūsu attiecības, kad kļūstam apzināti.

·      Lomu spēles, praktiski vingrinājumi.

·      Pašpieredze, sevis izziņa

·      Refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās

·      Dzimumu loma un ietekme uz komunikācijas procesu

 

Sekmīga dialoga norises atslēgas

·      Proaktivitāte.

·     Spēja saskatīt galamērķi.

·      Prioritāte darbībā.

·      Saprast, lai tikt saprastam.

·      Atšķirību novērtēšana.

·      Abpusēji izdevīgas attiecības.

·      Ieradums pastāvīgi augt un attīstīties.

 

 

 

Pieteikšanās ANKETA