Sabiedrībā bieži izskan neapmierinātība ar esošo politisko un ikdienas situāciju - šajā brīdī varam apstāties un padomāt:  "kas būs pēc 4 gadiem?", "vai es varu ko ietekmēt?". Biedrība "Mediācijas telpa" apzinās, ka jaunieši ir daļa no jaunās nākotnes sistēmas, ka ar jauniešiem ir jāstrādā tagad, lai vēlāk tie varētu strādāt ne tikai savā, bet mūsu visu labā.

       Projekta "Kopā stipri!" mērķis ir jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Lai to sasniegtu, projekts attīstīs jauniešos spējas veidot patstāvīgu viedokli, analītiski un kritiski izvērtējot iegūto informāciju, veidot cieņpilnu un argumentētu dialogu, prasmi izvairīties no konfliktiem, bet to rašanās gadījumā, konstruktīvi un nevardarbīgi tos risināt. Projekta realizācijas gaitā tiks izveidota vide, kas sekmē tālāku strukturētu pēctecību jauniešu zināšanu un prasmju nodošanā.

       Kopīgi ar jauniešiem izveidosim organizatorisku platformu atbalsta tīklu attīstībai mazaizsargātiem jauniešiem. Mūsu projekta realizācija, uzdevumu izpilde, mērķis un tā sasniegšana tiešā veidā papildinās un stiprinās ar pēctecības nodrošināšanu un atbalsta tīkla izveidošanu arī citu vietējo jauniešu NVO aktivitātes.

       Projekta rezultāts ir sekmīga pēctecība - jaunieši ir izglītoti un zinoši demokrātijas kultūras jomā, spēj aktīvi darboties un zināšanas nodot tālāk citiem.

 

 

Projektā paredzētas 7 aktivitātes:

1. Aktivitāte – “Es un iniciatīva!” Atvērti publiski pasākumi / diskusijas/ improvizācijas, kur runāsim un visi kopā mācīsimies par tēmām:

 1. vai gribam un protam uzņemties iniciatīvas?
 2. iedzīvotāju līdzdalība un pilsoniskā sabiedrība
 3. kas ir demokrātija, demokrātiskās vērtības
 4. demokrātijas formas un sabiedrības piedalīšanās
 5. vai var iztikt bez politikas?
 6. kas mums jāprot, lai līdzdarbotos politikā.
 7. problēmas un sabiedrības iespējas 8. kas ir sabiedrības vadība?

 

2. Aktivitāte – “Manas prasmes – mana kompetence” izglītojoši semināri, kuros padziļināti strādāsim ar konkrētām runas, retorikas, kritiskās domāšanas, argumentācijas un diskusijas prasmēm, ar stresa menedžmentu un prasmi risināt konfliktus, lai jaunieši mācītos izteikties un uztvert informāciju, lai nākotnē tie varētu veiksmīgāk sadarboties ar citiem, augt un attīstīties paši un sniegt pienesumu ar sabiedrības un valsts izaugsmē.

 

3. Aktivitāte – “Demokrātijas nedēļa”. Pasākuma mērķis ir savest kopā pašvaldības deputātus un jauniešus, lai tie savā starpā var runāt par būtiskām lietām, kas jauniešus motivē vai tieši pretēji – atgrūž no domas vai vēlmes līdzdarboties un būt pilsoniski aktīviem.

Pasākuma galvenie atslēgasvārdi - griba, degsme, izpratne, tolerance, konsekvence.

Pasākumi plānoti reizi gadā, 2020. gadā iesāktās iniciatīvas "Demokrātijas nedēļa" ietvaros.

 

4. Aktivitāte – "Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātas apmācības pēctecības nodrošināšanai. projekta mērķu realizācijas pēctecība tiks nodota kopā 40 jauniešiem, kuriem būs prasmes gan popularizēt pilsonisko līdzdalību, iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs, gan ar piemēriem rādīt un stiprināt līdzcilvēku ticību saviem spēkiem spējā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. (Aktivitāte tiks uzsākta 2022. gada otrajā pusē.)  

 

5. Aktivitāte – "Es protu un dodu" - atklātas diskusijas, kuras sāk vadīt paši jaunieši. Šajā aktivitātē turpinās pirmajā aktivitātē uzsāktās tēmas, taču nu jau paši jaunieši ir iemācījušies un guvuši pārliecību, lai vadītu pasākumu un publiski izteiktu viedokļus par pilsoniski svarīgām tēmām. (Aktivitāte tiks uzsākta 2022. gada otrajā pusē.)  

 

6. Aktivitāte – "Kopā spējam labāk!" - jauniešu organizēti iniciatīvu diskusiju/informācijas noslēguma pasākumi. 2 iniciatīvas, kuras organizēs un vadīs jaunieši-līderi, iepazīstinot ar sevi un demonstrējot apgūtās pēctecības prasmes. Pasākumu organizēšanā un norisē jaunieši uzrunās gan dažādus sociālos slāņus un nacionalitātes pārstāvošās organizācijas, gan mazākumtautību pārstāvjus, gan dažādas organizācijas, kuras apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībā, gan organizācijas, kur atbalstu saņem cilvēki pēc ieslodzījuma. Jaunieši, kopā ar mentoriem, iepazīstinās interesentus ar saviem pilsonisko iniciatīvu projektiem, aicinās diskutēt par iniciatīvām, kā arī aicinās iesaistīties projekta ietvaros attīstīt plānotajā mazaizsargāto jauniešu atbalsta tīklā. (Aktivitāte tiks uzsākta 2022. gada otrajā pusē.)   Projekta noslēgumā vērtīgais pienesums sabiedrībai būs ne tikai zinoši un spējīgi jaunieši, bet arī jau konkrētas nevalstiskās, jauniešu dibinātās, organizācijas. Projekta pēdējā posmā paredzētas nelielas stipendijas jauniešiem, kuri aktīvi iesaistījušies visā projekta gaitā, kā arī iespēja jauniešu grupiņai dibināt savu NVO bez personīga finansējuma iesaistes!  

 

7. Aktivitāte – "Es drīkstu teikt!" - attālināta diskusiju platforma, kur aicināts ikviens interesents runāt par sabiedrībā aktuālām tēmām, kas ietekmē mūsu visu ikdienu un pilsonisko aktivitāti. Šī ir vieta, kur augt un mācīties diskusiju, kur “mācīties strīdēties”, lai sarunas veidotos īstas, spēcīgas un produktīvas. Diskusiju platformas saite - ŠEIT -> "ES DRĪKSTU TEIKT!"

 

 

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds

ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

       Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

       Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

       Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. Turklāt AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos.

Programma DEMOKRĀTIJAS KULTŪRA

 

Programmas mērķis: stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa Latvijā

Programmas sasniedzamie rezultāti:

 •  pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas proceso
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātē
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu
 • atbalstītas līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē

 

Vairāk ar AIF variet iepazīties ŠEIT

 

 

 

 

Projektu “Kopā stipri!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 87460,44 eiro. Projekta mērķis ir Jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.  

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas”.