Normatīvie akti:

 

 • Civilprocesa likums/Civillikums, grozījumi , ciktāl attiecas uz mediāciju
  saite šeit
 • Mediācijas likums
  saite šeit
 • Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība , MK 05.08.2014. noteikumi Nr.433/LV, 156 (5216), 11.08.2014
  saite šeit
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums
  saite šeit
 • 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"
  saite šeit
 • 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā""
  saite šeit

 

Rokasgrāmatas/ieteikumi:

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā
  saite šeit
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu
  saite šeit
 • Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
  saite šeit
 • Darba strīdu mediācija. ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana",
  Rīga, 2012.g saite šeit
 • Sertificētu mediatoru ētikas kodekss
  saite šeit
 • Informatīvais materiāls par mediācijas lomu bērnu aizsardzības sistēmā un konfliktu risināšanu ģimenēs
  saite šeit
 • Artūrs Trosens (Izd.), Rolands Hofmans, Dorisa B. Rotfišere ''MEDIĀCIJA''
  saite šeit
 • Tomass F. Railijs APMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA MEDIATORAM TIEŠAI MEDIĀCIJAI
  saite šeit

 

Grāmatas:

 • Aloizs Leiendekers "Konfliktu vadība". Miervidi, Jumava, 2016

 • Jānis Bolis, Zīle Gereiša "Mediācija un sarunas". Juridiskā koledža, 2015.

 • Jānis Bolis „Mediācija". Juridiskā koledža, 2007.

 • Artūrs Trosens, Rolands Hofmans, Dorisa B.Rotfišere. „Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē". Tulkojums no vācu valodas uz latviešu valodu ES Twinning projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība", Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007.

 

Īsa mediju monitoringa atskaite par Ģimenes mediācijas projektu: